...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Preservation of Collection and Museum Building by Integrated Pest Management over Souteast Asia (การสงวนรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และอาคารพิพิธภัณฑ์โดยการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแบบผสมผสานในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้) ๒๔-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

. โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Preservation of Collection and Museum Building by Integrated Pest Management over Souteast Asia (การสงวนรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และอาคารพิพิธภัณฑ์โดยการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแบบผสมผสานในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้)

 

. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพรวมถึงมีทักษะในการบริหารจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น แมลง มด ปลวก หนู เป็นต้น แบบผสมผสานในพิพิธภัณฑ์และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ในด้านการัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

 

. กำหนดเวลา ๗ วัน (๒๔-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

 

. สถานที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซีย (Nasional Museum) เมืองจาการ์ตา ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

. ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ ประมาณ ๔๐ คน ประกอบด้วย

          (๑) ผู้แทนจากประเทศต่างๆในอาเซียน ทั้งหมด ๑๓ คน ดังนี้

              (๑.๑) ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม

                      Mrs. Siti Norhayatty binti Hj. Morni (Brunei Museums Department)

                      Mrs. Nora Haji Abdul Kadir (Brunei Museums Department)

              (๑.๒) ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

                      Ms. Jainab Aimee Tahil-Altillero (National Museum of Philippines)

              (๑.๓) ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

                      Mr. Kim Sanpiseth (National Museum of Cambodia)

              (๑.๔) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

                      Mrs. Vilayvanh Sihacak (Lao National Museum)

              (๑.๕) ประเทศมาเลเซีย

                      Mr. Zamrul Amri Zakaria (National Museum of Malaysia)

                      Mr. Iswandi Bin Junaidi (Jabatan Muzium Sarawak)

              (๑.๖) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

                      Ms. Than Wai (National Museum of Myanmar)

              (๑.๗) ประเทศไทย

                      Ms. Guntima Tunjai (National Museum of Thailand)

              (๑.๘) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

                      Mr. Claudio Marques Cabral (National Museum of Timor Leste)

              (๑.๙) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

                      Mrs. Nguyen Thi Thu Sang (Vietnam Museum of Ethnology)

              (๑.๑๐) ประเทศสิงคโปร์

                      Mr Ishak Bin Ahamad (Heritage Conservation Centre, Singapore)

              (๑.๑๑) ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

                      Mrs Farah Dhita Hasanah, S.Si. (Museum Nasional Indonesia)

(๒) ผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน ๒๗ คน ดังนี้

              (๒.๑) Luthfia Rahmah,S.Si (Museum Basoeki Abdullah)

              (๒.๒) Setyo Wahyuni (Museum Sumpah Pemuda)

              (๒.๓) Agus Hidayat (Museum Serangga TMII)

              (๒.๔) Evi Novita (Museum Beteng Vredeburg yogyakarta)

              (๒.๕) Ari Sukmaningrum,S.Si (Museum Bali)

              (๒.๖) Neneng Kartiwi (Museum Kepresidenan RI Balai Kirti)

              (๒.๗) Juniawan Dahlan (Museum Kebangkitan Nasional)

              (๒.๘) Emir Fikri herdani,S.Si (Museum Perumusan Naskah Proklamasi)

              (๒.๙) Moh.Habibi, S.Si (Balai Konservasi Borobudur)

              (๒.๑๐) Martoyib (Museum Sriwijaya)

              (๒.๑๑) Alpian (Museum Negeri Sumatera Selatan)

              (๒.๑๒) Vandrowis Darwis, S.Sos. (Museum Adityawarman)

              (๒.๑๓) Chaidir Ashari (Universitas Indonesia)

              (๒.๑๔) Jasmiati (Museum Aceh)

              (๒๑๕) Mukhiman, S.Sos (Museum Nasional Indonesia)

              (๒.๑๖) Fifia Wardani, S.Hum (Museum Nasional Indonesia)

              (๒.๑๗) Adi Suyitno (Museum Nasional Indonesia)

              (๒.๑๘) Nurul Indrarini, S.Hum (Museum Nasional Indonesia)

              (๒.๑๙) Maulidha Sinta Dewi, S.Si,H.Hum (Museum Nasional Indonesia)

              (๒.๒๐) Dian Novita Lestari, S.Si,M.Hum (Museum Nasional Indonesia)

              (๒.๒๑) Imam Santoso, S.Sn (Museum Nasional Indonesia)

              (๒.๒๒) M. Fajri, S.Hum (Museum Nasional Indonesia)

              (๒.๒๓) Wawan Agus, S.Pd (Museum Nasional Indonesia)

              (๒.๒๔) Febriana Ika, S.Ant (Museum Nasional Indonesia)

              (๒.๒๕) Ary Setyaningrum, S. Hum (Museum Nasional Indonesia)

              (๒.๒๖) Ditta Nirmala, S.Tp (Museum Nasional Indonesia)

 (๒.๒๗) Alfa Noranda, M.A (Museum Nasional Indonesia)

 

. หน่วยงานผู้จัด The Nasional Museum of Indonesia : The Ministry of Education and Cultural

 

. ทีมงานผู้จัด ประกอบด้วย

          (๑) Dr. Hilmar Farid (Director General of Culture)                         ประธานอำนวยการ

          (๒) Dr. Intan Mardiana N, M. Hum. (Head of Museum Nasional)        ผู้อำนวยการ

(๓) Dr. Dani Wigatna                                                             ประธาน

(๔) Dr. Rodina Satriana                                                          รองประธาน

(๕) Ita Yulita, S.Si., M.Hum.                                                      รองประธาน

(๖) Dyah Sulitiyani, S.Si                                                 รองประธาน

(๗) Maulida Shinta Dewi, S.Si., M.Hum.                             เลขานุการ

(๘) Dian Novita Lestari, S.Si., M.Hum.                                         เลขานุการ

(๙) Imam Santoso, S.Sn                                                         คณะทำงาน

(๑๐) Farah Dhita Hasanah, S.Si.                                       คณะทำงาน

(๑๑) Ary Setyaningrum, S. Hum                                               คณะทำงาน

(๑๒) M. Fajri, S.Hum                                                              คณะทำงาน

(๑๓) Wawan Agus, S.Pd                                                          คณะทำงาน

(๑๔) Hendrawansyah S.H.,                                                      คณะทำงาน

(๑๖) Ditta Nirmala, S.Tp                                                         คณะทำงาน

(๑๗) Febriana Ika, S.Ant                                                         คณะทำงาน

 

. วิทยากร ประกอบด้วย

          (๑) Dr. Hilmar Farid (Director General of Culture)                        

          (๒) Dr. Krisdianto, S.Hut (Research Center on Forestry Produce Development)

(๓) Dr. Ir. Yustinus Suranto (Gadjah Mada University, Yogyakarta)

(๔) Dr. Hari Sutrisno (Research Centre of Biology, Indonesian Institute of Sciences)

(๕) Dr. Rer. Nat. Budiawan (Faculty of Mathematics and Sciences, University of Indonesia)(๖) Ishak Bin Ahamad (Heritage Conservation Centre, Singapore)                                         (๗) Ria Febrianti Suryaningsih, S.T. (Center for Architecture Documentation Indonesia)          (๘) Ir. Bambang Eryudhawan (Center for Architecture Documentation Indonesia)

 

. กำหนดการและกิจกรรม

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๔.๑๐ นาฬิกา            ออกเดินทางจากประเทศไทย

๑๗.๔๐- ๒๐.๓๐ นาฬิกา  เดินทางถึงประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียและเข้าพักที่โรงแรม Millennium Sirih เมืองจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙        

๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ นาฬิกา   ลงทะเบียนและเข้าร่วมพิธีเปิด ณ อาคาร Auditorium Basement I, B Building ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซีย

๐๙.๓๐-๑๐.๑๕ นาฬิกา   Dr. Hilmar Farid, Director General of Culture บรรยายพิเศษเรื่อง Policy of Cultural Management in Indonesia (นโยบายในการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย)

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา   Ishak Bin Ahamad จาก Heritage Conservation Centre, Singapore บรรยายเรื่อง Introduction and Identification of Handling Priorities in Pest (การแนะนำและการแยกแยะความสำคัญในสิ่งที่ต้องจัดการก่อนสำหรับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก)

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา   Ria Febrianti Suryaningsih, S.T., จาก Center for Architecture Documentation Indonesia บรรยายเรื่อง Museum building as a Cultural Property (อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม)

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา   เยี่ยมชมห้องจัดแสดงต่างๆภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินโดนีเซีย (Nasional Museum)

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา   การอภิปรายกลุ่มสรุปกิจกรรมความรู้ต่างๆที่ได้รับในวัน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙        

๐๙.๐๐-๐๙.๒๐ นาฬิกา   การนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพิพิธภัณฑ์ของตัวแทนจากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๐๙.๒๐-๐๙.๔๐ นาฬิกา   การนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพิพิธภัณฑ์ของตัวแทนจากประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม

๐๙.๔๐-๑๐.๐๐ นาฬิกา   การนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพิพิธภัณฑ์ของตัวแทนจากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๑๐.๑๕-๑๐.๓๕ นาฬิกา   การนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพิพิธภัณฑ์ของตัวแทนจากประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

๑๐.๓๕-๑๐.๕๕ นาฬิกา   การนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพิพิธภัณฑ์ของตัวแทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๑๐.๕๕-๑๑.๑๕ นาฬิกา   การนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพิพิธภัณฑ์ของตัวแทนจากประเทศมาเลเซีย

๑๑.๑๕-๑๑.๓๕ นาฬิกา   การนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพิพิธภัณฑ์ของตัวแทนจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

๑๑.๓๕-๑๑.๕๕ นาฬิกา   การนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพิพิธภัณฑ์ของตัวแทนจากประเทศไทย

๑๓.๐๐-๑๓.๒๐ นาฬิกา   การนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพิพิธภัณฑ์ของตัวแทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

๑๓.๒๐-๑๓.๔๐ นาฬิกา   การนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพิพิธภัณฑ์ของตัวแทนจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

๑๓.๔๐-๑๕.๓๐ นาฬิกา   การอภิปรายกลุ่มสรุปหลังการนำเสนอประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพิพิธภัณฑ์ของตัวแทนจากประเทศต่างๆในอาเซียน

๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ นาฬิกา   Dr. Krisdianto, S.Hut จาก Research Center on Forestry Produce Development บรรยายเรื่อง Wood, Bamboo and Rattan Species Characteristic’ and Its Preservation Method (ลักษณะของไม้ ไม้ไผ่และหวายและวิธีการเก็บรักษา)

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙        

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ นาฬิกา   Ir. Bambang Eryudhawan จาก Center for Architecture Documentation Indonesia บรรยายเรื่อง Buildings as a Protection for Collections (อาคารเปรียบเสมือนสิ่งป้องกันสำหรับโบรณวัตถุ ศิลปวัตถุ)

๑๐.๑๕-๑๑.๔๕ นาฬิกา   Dr. Rer. Nat. Budiawan จาก Faculty of Mathematics and Sciences, University of Indonesia บรรยายเรื่อง Nitrogen fumigation (การรมด้วยก๊าซไนโตรเจน)

๑๒.๔๕-๑๔.๑๕ นาฬิกา   Ishak Bin Ahamad จาก Heritage Conservation Centre, Singapore บรรยายเรื่อง IPM CASE STUDIES (ตัวอย่างการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแบบผสมผสาน)

๑๔.๑๕-๑๕.๔๕ นาฬิกา   Dr. Hari Sutrisno จาก Research Centre of Biology, Indonesian Institute of Sciences บรรยายเรื่อง Types of Deteriorating Insects on Museum’s Collections and Their Treatments (ประเภทของการเสื่อมสภาพโดยแมลงของโบราณวัตถุ ศิลปวัตุในพิพิธภัณฑ์และการ Treatments)

๑๖.๑๕-๑๗.๔๕ นาฬิกา   Dr. Ir. Yustinus Suranto จาก Gadjah Mada University, Yogyakarta บรรยายเรื่อง Traditional Treatments of Deteriorating Insects on Museum’s Collections (การ Treatment แบบดั้งเดิมของการเสื่อมสภาพโดยแมลงของโบราณวัตถุ ศิลปวัตุในพิพิธภัณฑ์)

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙        

๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา   เยี่ยมชม LIPI Cibinong (พิพิธภัณฑ์แมลงและสัตว์ขนาดเล็ก)

๑๓.๑๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา   เยี่ยมชม Museum Kepresidenan RI Balai Kirti (พิพิธภัณฑ์ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย)

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙        

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ นาฬิกา   การอภิปรายกลุ่มสรุปผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฎิบัติการที่ผ่านมาทั้ง ๔ วัน

๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ นาฬิกา   นำเสนอผลการอภิปรายกลุ่ม

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ นาฬิกา   สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการในภาพรวมทั้งหมด

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา   พิธีปิด และมอบใบประกาศนียบัตร

วันวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙    

๑๖.๔๐ นาฬิกา            ออกเดินทางจากประเทศประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๒๐.๑๐ นาฬิกา            เดินทางกลับถึงประเทศไทย

 

๑๐. สรุปสาระของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

          การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมากโดยสาระสำคัญ มีดังนี้

(๑)    ผู้เข้าร่วมมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นถึงความความจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กแบบผสมผสาน (Intregarte Pest Management)

(๒)    ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุประเภทต่างๆที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

(๓)    ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการเสื่อมสภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และการดูแลรักษาในรูปแบบต่างๆ

(๔)    มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆในการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asean)

(๕)    ทำให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ รวมถึงปรับปรุงวิธีการจัดการกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่อไปได้ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Asean)

(๖)    ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบและพัฒนาการอนุรักษ์ได้ต่อไปในอนาคต

 

๑๑. ข้อเสนอแนะจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีดังนี้

(๑)    หลังจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สิ่งที่ได้รับ คือ แนวทางและวิธีการในการจัดการสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ปรับปรุงปละพัฒนางานในส่วนอื่นๆของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขี้น ดังนั้นจึงควรมีการต่อยอดของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยควรให้มีการจัดประชุมในครั้งต่อไป ในทุกๆ ปี เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันของประเทศภูมิภาคอาเซียน

(๒)    ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะในประเทศ เพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และกระจายองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทำงานในด้านนี้ โดยสามารถใช้วิทยากรในประเทศไทยหรือขอความร่วมมือและช่วยเหลือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

 

ผู้สรุปผลการเดินทางไปราชการ

นางสาวกัณธิมา ทุ่นใจ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

(จำนวนผู้เข้าชม 314 ครั้ง)